Bağışçıların Kişisel Verilerinin İşlenmesine ve Korunmasına Dair Aydınlatma Metni 

Vakfımız (“ İLKYAR”), Kişisel Verilerin korunmasına önem vermektedir. Veri Sorumlusu sıfatını haiz olmamız nedeniyle, işbu Aydınlatma Metni ‘ni bilginize sunar, İlgili Kişinin İLKYAR ile ilişkisi çerçevesinde toplanan Kişisel Verilerinin hangi kapsamda işlendiğini açıklamak isteriz.

İşbu Aydınlatma Metni’nde geçen; 

Kişisel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, 
İLKYAR/VakıfÇiğdem Mah. 1588 Sk. No 31 Çankaya-Ankara Türkiye adresinde mukim İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı’nı, 
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına
Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen,
veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden
sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi 
İlgili Kişi (“Bağışçı”) İLKYAR’a, faaliyetlerini gerçekleştirmesi için ayni veya nakdi yardım yaparak destek sağlayan kişi ve kurumları

İfade eder. 

İşlenen Kişisel Veriler

Sizin ve duruma göre adınıza bağış yapanların adı, soyadı, telefon numaraları, e-posta adresi, adresleri, öğrenim durumu, çalışma durumu, meslek ve uzmanlık bilgisi tarafımızca işlenebilir. 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

Vakıf Tüzüğümüzde yazılı amacımız doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak, projelerimize kaynak sağlamak, sürdürülebilirliği temin etmek, faaliyetlerimizden yararlananların haklarını korumak amacıyla ve aşağıda sayılı amaçlarla işlediğimiz Kişisel Verileriniz KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca; 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 • Doğru ve gerektiğinde güncel
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde işlenecektir. 

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir; 

 • Bağış ve yardım toplamak
 • Maddi/ayni yardımların kabul edilmesi, bağışların alınması için gerekli hukuki ve sair işlemlerin yürütülmesi
 • Bağışçılarla iletişimi sürdürmek, soru ve taleplerine cevap vermek
 • Bağışçılara teşekkür etmek ve bağışa teşvik amacıyla bağışçının adını web sitesinde ve diğer mecralarda yayınlamak
 • Bağışçı bilgilerini güncel tutmak
 • Düzenli bağışlar için gereken iletişimi sağlamak
 • İLKYAR projelerine, faaliyetlerine, toplantılarına, etkinliklerine, ihtiyaçlarına ilişkin bilgi ulaştırmak ve gelecek faaliyetlerini duyurmak
 • Bağışların kayıt altına alınması, bunlara dair mali, hukuki ve sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Vakfın amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için etkinlikler, faaliyetler, proje ve bağış kampanyaları hakkında elektronik veya diğer yollarla bilgilendirme yapmak
 • Bağış makbuzu düzenlemek ve söz konusu makbuzu bağış sahibine göndermek
 • İLKYAR’ın hukuken gerekli hallerde hak ve menfaatlerini korumak amacıyla bağışa ve bağışçıya dair bilgileri saklamak

Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi ve Toplanma Yöntemi 

Kişisel Verileriniz işlenmesine ilişkin hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

 1. Açık rızanızın bulunması,
 2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,
 4. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 5. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve
 6. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, İLKYAR’ın meşru menfaatleri için zorunlu olması.

Kişisel Verileriniz, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi çerçevesinde otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler ve üçüncü kişiler vasıtasıyla toplanmaktadır:

 • İLKYAR web sitesinde yer alan İletişim kanalları ve Gönüllü Başvuru Formu aracılığıyla
 • Bağışta bulunduğunuz veya hediyelik ürün satın aldığınız ödeme kanalları (internet bankacılığı, banka havalesi vs.) ile bağlantılı olarak aktarım yapan üçüncü kişi firma/firmalar aracılığıyla
 • Hediyelik ürün için iletişime geçtiğinizde
 • Gerçekleştirdiğimiz iletişimlerde, her türlü doğrudan veya uzaktan, yazılı, sesli iletişim aracıyla (Telefon, e-posta, sms, sosyal medya hesaplarının iletişim kanalları gibi)
 • Tarafımızla gerçekleştirdiğiniz yüz yüze görüşmelerde
 • Sosyal medya kanalıyla
 • Tarafınızca anonimleştirilen veriler kanalıyla

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel Verileriniz, yukarıda sayılan amaç ve faaliyetlerin Kanun’un 5. ve 6. maddesi hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmakta, söz konusu amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerine uygun olarak, açık rızanıza binaen veya hukuken izin verilen diğer hallerde yurtiçinde ve yurtdışında bulunan, bilişim teknolojileri desteği veren kuruluşlar, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan finans kuruluşları, hukuk ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza ve yetkili kurum ve kuruluşlara (yurt içinde veya yurt dışına) aktarılabilmekte ve /veya erişime açılabilmektedir.

Ayrıca İLKYAR tarafından gerçekleştirilen projeler sırasında, düzenlenen fiziki veya online toplantı, seminer ve diğer etkinliklerde çekilen veya kayıt altına alınan görüntüler, iLKYAR’ın tanıtımı, duyurulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla yurtiçi veya yurtdışındaki bağışçılara (gerçek veya tüzel kişi), gönüllülere veya gönüllü adaylarına aktarılabilmekte veya erişime açılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

İşlenen Kişisel Verileriniz, yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır. KVKK 7/1. maddesine göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kıldığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca İlgili Kişiler, İLKYAR’a başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 4
e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

hakkına sahiptir. 

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili İLKYAR’a yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Çiğdem Mh. 1588 Sk. No 31 ÇankayaAnkara Türkiye adresine ulaştırmanız gerekmektedir. Ayrıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz ile güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca İLKYAR’a daha önce bildirilen ve İLKYAR sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle de (kimliğinizi tespit edici belgeleri ekleyerek) ilkyar@ilkyar.org.tr e-posta adresimize gönderdiğiniz talepleriniz cevaplanacaktır. 

Detaylı bilgi edinmek için TBMM’nin resmi internet sitesinden Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu inceleyebilirsiniz.